ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ

ಕೋವಿಡ್19 ಲಸಿಕೆ: ಮಿಥ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಗಳು

ರೋಗನಿರೋಧಕತೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಾವಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವಿಕೆಗೆ ಲಸಿಕೆಯೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಊಹಿಸುವುದು ಸಲ್ಲದು

“ರೋಗನಿರೋಧಕತೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಘಟನೆ”ಯು ನೇರವಾಗಿ ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದೆಯೇ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಪ್ರಕಟಣಾ ದಿನಾಂಕ: 15 JUN 2021 2:51PM by PIB Bengaluru

ಲಸಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ರೋಗನಿರೋಧತೆ ಹೆಚ್ಚಳದಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಘಟನೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಕೆಲವೊಂದುಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಸಾವುಗಳೂಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿಮಾಡಿವೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲಸಿಕೆಯ ನಂತರ 2021ರ ಜನವರಿ 16 ಮತ್ತು2021ರ ಜೂನ್ 7ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾದ 488 ಸಾವುಗಳು ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ಪ್ರತಿಕೂಲಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವಾಗಿವೆ. ಈಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 23.5 ಕೋಟಿ. ಲಸಿಕೆಡೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವರದಿಗಳು ಅಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  “ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ” ಎಂಬಪದವು ಲಸಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಒಟ್ಟು 23.5 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್‌ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಪೈಕಿ ವರದಿಯಾದ ಸಾವಿನಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 0.0002% ಮಾತ್ರ. ಈ ಪ್ರಮಾಣವುಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದುನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ʻಎಸ್ಆರ್‌ಎಸ್‌ʼ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ 2017ರಲ್ಲಿಸಂಭಿಸಿದ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿ1000 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ 6.3 ಆಗಿದೆ (ಮೂಲ: ಎಸ್ಆರ್‌ಎಸ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ & ಜನಗಣತಿಆಯುಕ್ತರುhttps://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/HealthandFamilyWelfarestatisticsinIndia201920.pdf).

ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕಿಗೆಗುರಿಯಾಗುವವರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವು 1% ಕ್ಕಿಂತಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆಯಿಂದಾಗಿಇಂತಹ ಸಾವುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನುಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಾಯುವಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಲಸಿಕೆಯ ನಂತರಸಾಯುವ ಅಪಾಯವು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿದೆ.

ʻರೋಗನಿರೋಧಕತೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುವಘಟನೆʼ (ಎಇಎಫ್ಐ) ಅನ್ನು ‘ರೋಗನಿರೋಧಕತೆಹೆಚ್ಚಳದ ಬಳಿಕ ಉಂಟಾಗುವ ಅಹಿತಕರವೈದ್ಯಕೀಯ ಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಲಸಿಕೆಗೂ ಇದಕ್ಕೂಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಅನನುಕೂಲಕರಅಥವಾ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಚಿಹ್ನೆ, ಅಸಹಜಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಶೋಧನೆ, ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಅಥವಾರೋಗ ಆಗರಿಬಹುದು’ ಎಂದುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ನಂತರಉಂಟಾಗುವ ಸಾವುಗಳು, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆದಾಖಲಾಗುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದವರುವರದಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಭಾರತ ಸರಕಾರ ಹಾಗೂರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತವೆ. ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ನಂತರಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೂ ವರದಿಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ಲಸಿಕೆಯ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುವಯಾವುದೇ ಸಾವುಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವಿಕೆಅಥವಾ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಅಥವಾ ಕಳವಳಕ್ಕೆಕಾರಣವಾಗುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರ ಅಥವಾತೀವ್ರ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತುಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಾಂದರ್ಭಿಕತೆಯಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಘಟನೆಯು ಲಸಿಕೆಯಿಂದಾಗಿಸಂಭವಿಸಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನುಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂತಹಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಲಸಿಕೆಯ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಸಾವುಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿʻಎಇಎಫ್ಐʼ ಸಮಿತಿಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಅದಕ್ಕೆಲಸಿಕೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸದ ಹೊರತುಅದು ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಾವು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಾರದು.

ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂʻಎಇಎಫ್‌ಐ ಕಣ್ಗಾವಲಿನ ದೃಢವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಈ ಸಂಬಂಧ ವರದಿಗಳನ್ನುಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

***

(ಪ್ರಕಟಣೆ ಐ.ಡಿ.: 1727230) ವಿಸಿಟರ್ ಕೌಂಟರ್ : 1